Merc GLC 300  trắng nội thất kem sx2020 chạy hơn vạn đẹp miễn chê.

Option : đèn multibean , cửa trời panorama , cam360,  âm thanh vòm 13 loa bumester, màn hình to tiếng Việt, LED viền nội thất,  sạc k dây , lên cửa hit ,

 ( bank 75%)